ΕΠΕΑΕΚ Ι

"Το έργο 'Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.' εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 3 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Μέτρο 1: Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και στην Ενέργεια 3.1.β. και 3.3.β. :Βιβλιοθήκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ). Το υποπρόγραμμα 3 αποτελεί την εξειδίκευση του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999) για την Ελλάδα, στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μια σειρά παρεμβάσεις. 

Στόχος του έργου: Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.' είναι η αναβάθμιση του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και η μετατροπή των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου από 'αποθήκες βιβλίων' σε σύγχρονα κέντρα γνώσης και πληροφόρησης.

Επιτροπή υλοποίησης Έργου:
Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., η υλοποίηση του έργου έχει ανατεθεί σε εξαμελή Επιτροπή Καθηγητών του Α.Π.Θ.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μανωλίκας (Καθηγητής Τμ.Φυσικής)
Αναπληρωτές: Ιωάννης Αβραμίδης (Καθηγητής Τμ.Πολιτικών Μηχανικών), Δημήτριος Βλάχος (Καθηγητής Τμ.Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών)
Μέλη: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου (Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής), Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος (Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής), Χρήστος Χειμωνάς (Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής) "

Χρηματοδότηση: 

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Οι πηγές χρηματοδότησης του έργου είναι κοινοτικές και ίδιες.

Χρονική διάρκεια: 

Το έργο ' Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.' ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 1997 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 1999.

Αντικείμενο εργασίας: 

Η δημιουργία της Κεντρικής Μονάδας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., η μηχανοργάνωση του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και η λειτουργία τους σε δίκτυο. Η υλοποίηση του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης του βιβλιακού υλικού των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. (σε ποσοστό ~70-80%). Η δικτύωση Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων σε CD-ROMs. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η δημιουργία της ιστοσελίδας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η αναμόρφωση των Αναγνωστηρίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. και η διαμόρφωση χώρων για εγκατάσταση Περιφερειακών Βιβλιοθηκών. Ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. με έντυπο υλικό, συνδρομές περιοδικών και προμήθεια διδακτικών συγγραμμάτων και άλλων βιβλίων. Η στελέχωση βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. με βιβλιοθηκονόμους.

Πακέτα εργασίας:

Απασχολούμενο προσωπικό: 

58 άτομα απασχολήθηκαν στο έργο, στην πλειοψηφία τους Βιβλιοθηκονόμοι.

Σχετικά έγγραφα: