Πολιτική διαχείρισης ΙΚΕΕ


Πολιτική περιεχομένου

1. Το ΙΚΕΕ συγκεντρώνει, διαφυλάττει και διαδίδει κάθε είδους υλικό και τεκμήριο που σχετίζεται με την επιστημονική παραγωγή του Α.Π.Θ. για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας παράλληλα το μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα.

2. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο ΙΚΕΕ πρέπει να έχουν παραχθεί από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ ή να έχει συμμετάσχει στην εκπόνησή τους ένα τουλάχιστον μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ.

3. Οι εργασίες πρέπει να έχουν επιστημονικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό περιεχόμενο.

4. Τα τεκμήρια προς κατάθεση μπορεί να είναι:

 • άρθρα που έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα περιοδικά,
 • εισηγήσεις συνεδρίων, αδημοσίευτες έρευνες (working papers, technical reports),
 • αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων,
 • διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες,
 • online journals που εκδίδονται με ευθύνη μελών ΑΠΘ,
 • κεφάλαια βιβλίων ή βιβλία,
 • πίνακες παρατηρήσεων/δεδομένων,
 • συλλογές πολυμέσων (multimedia collections) κ.ά.

Πολιτική κατάθεσης

 • Το ΙΚΕΕ προσφέρεται για κατάθεση υλικού μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ.
 • Η κατάθεση στο ΙΚΕΕ κάθε επιστημονικής εργασίας είναι υποχρεωτική και οφείλει να συνοδεύεται από δήλωση έγκρισης ηλεκτρονικής δημοσίευσής της. * Το ΙΚΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
 • Το επιστημονικό (διδακτικό/ερευνητικό) προσωπικό του Α.Π.Θ. καταθέτει τις επιστημονικές του εργασίες στην αντίστοιχη υπηρεσία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή.
 • Για εργασίες στις οποίες η πολιτική της ανοικτής πρόσβασης έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (π.χ. εκδοτών), θα διατίθενται μόνο τα βιβλιογραφικά δεδομένα (π.χ. τίτλος, περίληψη, κ.λπ.) και η ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου, όπου είναι εφικτό, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι περιοριστικοί όροι .
 • Για υλικό στο οποίο ισχύουν μόνιμα περιοριστικοί όροι (π.χ. κεφάλαια βιβλίων), θα διατίθενται μόνο τα βιβλιογραφικά δεδομένα του, ενώ το πλήρες κείμενο θα διατίθεται μόνο κατόπιν άδειας του συγγραφέα.
 • Αν ένα μέλος ΔΕΠ/ερευνητής πάψει να είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ, οι εργασίες που είχε εκπονήσει, μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του, παραμένουν στο ΙΚΕΕ του ΑΠΘ.
 • Προηγούμενες εκδόσεις εργασιών που έχουν ήδη κατατεθεί στο ΙΚΕΕ δεν αποσύρονται και δεν αντικαθίστανται από νεώτερες εκδόσεις τους που θα κατατεθούν. Για την αποφυγή σύγχυσης ένα υδατογράφημα «προ-δημοσίευση» θα υπάρχει στην πρώτη σελίδα της εργασίας. Οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να καταθέτουν νέες εκδόσεις ως ξεχωριστές εργασίες.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας του ΙΚΕΕ έχει η Επιτροπή Εποπτείας του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.
 • Οι εργασίες που κατατίθενται στο ΙΚΕΕ δεν αξιολογούνται από καμία επιστημονική επιτροπή του Καταθετηρίου. Η εγκυρότητα και η αυθεντικότητα τους υπόκεινται στην ευθύνη των συγγραφέων τους.

Πολιτική θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Η Βιβλιοθήκη ελέγχει για το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών που κατατίθενται με βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε περιοδικό. Η πολιτική των περιοδικών βρίσκεται κατατεθειμένη στην Academic Journal Policy Database (University of Cincinnati, 2003) και στο SHERPA/RoMEO (University of Nottingham)
 • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των επιστημονικών εργασιών που έχουν κατατεθεί στο ΙKEE ανήκουν στο/στους συγγραφέα/εις ή σε τρίτα πρόσωπα (αν έχουν παραχωρηθεί από το/τους συγγραφέα/εις).
 • Η διάθεση των ερευνητικών εργασιών στο ΙΚΕΕ δεν απαγορεύει στο/στους συγγραφέα/εις τη δημοσίευση της εργασίας τους με την παρούσα ή με διαφορετική μορφή στο μέλλον.

Πολιτική δεδομένων και μεταδεδομένων

 • Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα και στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων (εφόσον επιτρέπεται από τα πνευματικά δικαιώματα).
 • Η πρόσβαση είναι χωρίς χρέωση-δωρεάν.
 • Τα βιβλιογραφικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε χωρίς προηγούμενη άδεια από το ΙΚΕΕ για μη κερδοσκοπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, αναφέροντας την πηγή ανάκτησης (πρωτογενή) ή δημιουργώντας σύνδεσμο στα πρωτογενή βιβλιογραφικά δεδομένα.
 • Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάφραση ή διασκευή μέρους ή του συνόλου των τεκμηρίων σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο μόνο για προσωπική έρευνα, μελέτη και εκπαιδευτικούς σκοπούς, μη κερδοσκοπικούς ή εμπορικούς, χωρίς προηγούμενη άδεια από το Α.Π.Θ., με την προϋπόθεση: α) να αναφέρονται ο/οι συγγραφέας/είς, ο τίτλος, τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία β) να υπάρχει σύνδεσμος (link) ή URL διεύθυνση της πρωτογενούς πηγής.
 • Δεν επιτρέπεται η εμπορική εκμετάλλευση των τεκμηρίων σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς την επίσημη άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Τα βιβλιογραφικά δεδομένα και το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων μπορούν να ανακτηθούν από μηχανές αναζήτησης μόνο για προσωρινή χρήση. Στην περίπτωση που τα βιβλιογραφικά δεδομένα και το πλήρες κείμενο ενός ή περισσοτέρων τεκμηρίων ανακτηθούν για μόνιμη χρήση, τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί γραπτή/επίσημη άδεια από το Α.Π.Θ. και τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Οι εργασίες θα διατίθενται σε μορφή Adobe PDF format ή σε άλλη δόκιμη μορφή ανάλογα με τα είδη του υλικού (π.χ. ήχος, video, κ.λπ.).

Πολιτική καταχώρησης και συντήρησης

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών δεσμεύεται:

 • να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζει μία κεντρική, μόνιμη, σταθερή βάση δεδομένων με συνεχή διαθεσιμότητα και πρόσβαση στο ψηφιακό της υλικό. 
 • να φροντίζει για την πολιτική συντήρησης του υλικού (preservation techniques). Να ενημερώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα για σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο π.χ. format migration.
 • να παρέχει εύκολη, γρήγορη και ικανοποιητική πρόσβαση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • να ακολουθεί το καθεστώς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών.
 • να χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα καταχώρησης και αποθήκευσης των βιβλιογραφικών δεδομένων και τεκμηρίων στη βάση.

Πολιτική απόσυρσης ή μη αποδοχής

Το ΙΚΕΕ διατηρεί το δικαίωμα της μη καταχώρησης εργασιών που κατατίθενται σε μορφή που δεν μπορεί να αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων. Επίσης το ΙΚΕΕ διατηρεί το δικαίωμα της μη καταχώρησης ή και απόσυρσης εργασιών στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Αποδεδειγμένη παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή λογοκλοπή.
 2. Εθνική ασφάλεια.
 3. Νοθευμένη έρευνα.
 4. Νομικά ζητήματα και αποδεδειγμένες παραβιάσεις.

Ήδη κατατεθειμένες εργασίες που σχετίζονται με τις παραπάνω περιπτώσεις αποσύρονται από τη βάση. Για να υπάρχει όμως ιστορική καταγραφή, τέτοιες αλλαγές μπορούν να εντοπιστούν με τη μορφή σημείωσης στο αντίστοιχο πεδίο των μεταδεδομένων. Επειδή σε τέτοιες εργασίες μπορεί να έχει γίνει αναφορά (cited) από άλλους, στη θέση του view document link θα υπάρχει δήλωση απόσυρσης.

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της πολιτικής του στο μέλλον, όποτε οι περιστάσεις το απαιτήσουν. Δικαίωμα κατάθεσης Η κατάθεση αφορά μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. που έχουν υποστηρίξει (sponsored) ή συμμετάσχει στην παραγωγή των επιστημονικών εργασιών που πρόκειται να κατατεθούν στο ΙΚΕΕ.

Υλικό κατάθεσης

Οι εργασίες πρέπει να έχουν ακαδημαϊκή, καλλιτεχνική ή ερευνητική κατεύθυνση. Οι εργασίες δεν πρέπει να περιέχουν εφήμερο υλικό (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Διαχείρισης).

Διαδικασία κατάθεσης

Η κατάθεση των επιστημονικών εργασιών γίνεται με δύο (2) τρόπους:

 • Δημοσιεύσεις (άρθρα, βιβλία, πολυμεσικό και λοιπό υλικό). Η κατάθεση κάθε τεκμηρίου γίνεται ηλεκτρονικά με τη μέθοδο της αυτοαρχειοθέτησης (self archiving) σε δύο στάδια:
  1. Είσοδος και ταυτοποίηση χρήστη
   Στο δικτυακό τόπο του ΙΚΕΕ επιλέγετε «Είσοδος/Login». Στο πεδίο username εισάγετε το πρώτο μέρος του ιδρυματικού σας email (μέχρι το @) και έπειτα το password σας.
  2. Καταχώρηση εργασίας
   Επιλέγετε Υποβολή και τον τύπο εγγράφου που θέλετε να υποβάλετε (άρθρο, ανακοίνωση σε συνέδριο κλπ). Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας σας, επισυνάπτετε το πλήρες κείμενο (εφόσον δε θίγονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων) και επιλέγετε μια από τις άδειες χρήσης Creative Commons. Με την ολοκλήρωση της υποβολής μιας εργασίας, ένας αριθμός αναφοράς επιβεβαιώνει την επιτυχή κατάθεσή του στο ΙΚΕΕ.
 • Διατριβές & Μεταπτυχιακά. Η κατάθεση Μεταπτυχιακών / Διδακτορικών και Πτυχιακών Εργασιών γίνεται με προσωπική επίσκεψη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Περισσότερες πληροφορίες