Προγράμματα χρηματοδότησης


"Το έργο 'Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.' εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 3 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Μέτρο 1: Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και στην Ενέργεια 3.1.β. και 3.3.β. :Βιβλιοθήκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ). Το υποπρόγραμμα 3 αποτελεί την εξειδίκευση του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999) για την Ελλάδα, στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μια σειρά παρεμβάσεις. 


Το έργο 'Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. - Γ' ΚΠΣ' εντάσσεται στην Ενέργεια 2.1.3 «Ενίσχυση βιβλιοθηκών και αρχείων», Κατηγορία Πράξης δ: Ενίσχυση & εμπλουτισμός των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.


Το έργο «Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» εντάχθηκε  στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013, Ε.Π Μακεδονίας – Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας  «04-Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
Στόχοι του έργου: Βασικοί  στόχοι του έργου ήταν η ψηφιοποίηση σπάνιου υλικού από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ προς υποστήριξη και ανάδειξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που