ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Το έργο 'Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. - Γ' ΚΠΣ' εντάσσεται στην Ενέργεια 2.1.3 «Ενίσχυση βιβλιοθηκών και αρχείων», Κατηγορία Πράξης δ: Ενίσχυση & εμπλουτισμός των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Σκοπός της Ενέργειας 2.1.3 «Ενίσχυση βιβλιοθηκών και αρχείων» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες με τη δημιουργία μέσων και υποδομών όπως οι βιβλιοθήκες, τόσο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφόρησης της χώρας όσο και για τη στροφή της εκπαιδευτικής κοινότητας προς τα έξω χρησιμοποιώντας τις υποδομές και τη τεχνογνωσία των βιβλιοθηκών προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Στόχος του έργου: 'Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - Γ΄ ΚΠΣ' είναι η υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διεργασιών δια μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από μια σύγχρονη ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Επιτροπή υλοποίησης Έργου:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μανωλίκας (Καθηγητής Τμ.Φυσικής)
Αναπληρωτές: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου (Βιβλιοθηκονόμος)
Μέλη: Ελένη Γιαννίτσιου, Κωνσταντίνα Πελτέκη, Ανέστης Σίτας (Βιβλιοθηκονόμοι), Τριαντάφυλλος Χατζηαντωνίου (Πληροφορικός)

Χρηματοδότηση: 

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.911.135 ευρώ. Οι πηγές χρηματοδότησης του έργου είναι κοινοτικές και ίδιες.

Χρονική διάρκεια: 

Το έργο ' Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. - Γ΄ ΚΠΣ' ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2000 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2009.

Αντικείμενο εργασίας: 

Ο σκοπός του παρόντος έργου είναι αφενός η ολοκλήρωση του προηγούμενου έργου με την συνέχιση της αναδρομικής καταλογογράφησης, αφετέρου η θέσπιση νέων δομών, υπηρεσιών και πρακτικών που θα συμβάλουν στην καλύτερη δυνατή ένταξη των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου οργανωτικού και διοικητικού μηχανισμού των βιβλιοθηκών ώστε οι περιφερειακές βιβλιοθήκες να λειτουργούν σαν οργανικό μέρος ενός συνόλου.  Προς την κατεύθυνση αυτή θα παίξει καταλυτικό ρόλο η δημιουργία μιας μονάδας Συντονισμού και Πληροφόρησης των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.  Στόχος της μεταξύ των άλλων θα είναι η ανάπτυξη εργαλείων και η συνεχής υποστήριξη μαθημάτων-διδασκόντων με τη δημιουργία ψηφιακού υλικού (course packs, online reference desk) και η συνεχής εκπαίδευση προσωπικού και χρηστών.
Πακέτα εργασίας:
ΠΕ1: Τεχνική Υποστήριξη του έργου.
ΠΕ2: Σύνταξη ενιαίου οργανωτικού και διοικητικού οργανισμού των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και κανονισμού λειτουργίας.
ΠΕ3: Ολοκλήρωση του έργου της αναδρομικής καταλογογράφησης.
ΠΕ4: Αναδιοργάνωση και εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου (web site) του συστήματος βιβλιοθηκών Α.Π.Θ.
ΠΕ5: Υπηρεσίες πληροφόρησης (Online Reference Desk).
ΠΕ6: Δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων.
ΠΕ7: Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων.
ΠΕ8: Γκρίζα Βιβλιογραφία.
ΠΕ9: Εκπαίδευση.

Απασχολούμενο προσωπικό: 

Στη διάρκεια του έργου απασχολήθηκαν ~100 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης και ~100 συνεργάτες μερικής απασχόλησης, στην πλειοψηφία τους βιβλιοθηκονόμοι.

Σχετικά έγγραφα: 

Λογότυπο: 

Λογότυπο ΕΠΑΕΚ ΙΙ