Αναστολή λειτουργίας αναγνωστηρίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης