ΕΠΕΑΕΚ Ι: ΠΕ4. Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Η εκπαίδευση αφορά στην ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις νέες δυνατότητες βιβλιογραφικής έρευνας και ανάκτησης βιβλιογραφικών πληροφοριών στο Α.Π.Θ. (Βιβλιογραφική βάση δεδομένων ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, Δίκτυο βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε CD-ROMs, WWW-Server Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., Internet) με την εκπόνηση ειδικών ιστοσελίδων στον Web Server του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. 
 
Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού
Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής
Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος  Φυσικής & Πληροφορικής
Μαρία Μπρούμα, Βιβλιοθηκονόμος Χημείας
Δέσποινα Παπαδάκη, Βιβλιοθηκονόμος Φυσικής & Πληροφορικής
Ασπασία Τόγια, Βιβλιοθηκονόμος Γεωπονίας
 
Σκοποί και στόχοι
Ο γενικός στόχος της εκπαίδευσης του προσωπικού των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ είναι (α) η αναβάθμιση των γνώσεων έτσι ώστε να μπορέσουν όλες οι βιβλιοθήκες του ΑΠΘ να αναπτύξουν μιά κοινή βάση βιβλιογραφικών δεδομένων, και (β) η ενημέρωση του προσωπικού γύρω από τις σύγχρονες βιβλιοθηκονομικές πρακτικές, έτσι ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί μιά κοινή αντίληψη για την οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών πληροφόρησης από τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης προσωπικού περιλαμβάνει:
εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος αυτοματισμού Πτολεμαίος και στα διεθνή πρότυπα που αφορούν τις βιβλιοθήκες και την πληροφόρηση
εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξάσκηση στην ανεύρεση πληροφοριών στο Ιnternet
παρακολούθηση σεμιναρίων και διαλέξεων απο προσκεκλημμένους επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους του εξωτερικού
αποστολή βιβλιοθηκονόμων του ΑΠΘ σε συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού των βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι σε ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ τον Ιούνιο 1997. Επιστράφηκαν 93 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Με βάση τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια γίνεται και η ομαδοποίηση των εκπαιδευομένων σε διάφορα τμήματα.
Επίσης, διανεμήθηκαν “Δελτία Αξιολόγησης” στο τέλος των μαθημάτων κάθε ομάδας, τα οποία επεξεργάζεται η οργανωτική επιτροπή.

Σχετικά έγγραφα: