Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι η υποστήριξη των διδασκόντων κατά την ανάπτυξη και ενημέρωση των ηλεκτρονικών τους μαθημάτων και η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα όπως αναζήτηση πηγών, οργάνωση βιβλιογραφίας, χρήση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης που φιλοξενείται στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Επικοινωνία: 

Υπηρεσίες: 

Προσωπικό: