Υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

Η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10580/3-11-06 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για την εκπρόθεσμη υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, για την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Τα πλήρη κείμενα των διατριβών δίνονται με ανοικτές άδειες creative commons (προεπιλεγμένη άδεια by-nc-sa)" 

Για την κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας και την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Το ‘Έγγραφο παράδοσης μεταπτυχιακής εργασίας’ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αποκλειστικά από τον υποψήφιο και σφραγισμένο από την γραμματεία ΠΡΙΝ την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη
 2. Ένα cd-rom με :
  1. το πλήρες κείμενο της εργασίας σε ένα και μοναδικό αρχείο σε μορφή pdf,
  2. ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική)
  3. συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το αρχείο 'Στοιχεία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας' σε μορφή .doc ή .docx

Αναλυτικά :

 1. Εκτύπωση, συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου ‘Έγγραφο παράδοσης μεταπτυχιακής εργασίας’ αποκλειστικά από τον/την υποψήφιο/α και υποχρεωτική σφραγίδα από τη Γραμματεία του Τμήματός του/της πριν την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη. 
 2. Παράδοση από τον/την υποψήφιο/α ενός (1) cd-rom που θα περιλαμβάνει :
  1. ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf , που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο). Το κείμενο πρέπει να είναι ελεγμένο ώστε να εμφανίζονται ορθά οι ειδικές γραμματοσειρές, οι μαθηματικοί τύποι ή τα τυχόν σχεδιαγράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το .pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο. Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα. Το όνομα του pdf αρχείου θα πρέπει να περιέχει το όνομα του/της συγγραφέα/έως με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
  2. ένα δεύτερο αρχείο μορφής .doc, με την ελληνική και αγγλική περίληψη αντίστοιχα σε ΜΙΑ ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), δακτυλογραφημένη πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα περίληψης) και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις.
  3. ένα τρίτο αρχείο με το έντυπο 'Στοιχεία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας' συμπληρωμένο με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα).

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ ΔΕΝ παραλαμβάνει την έντυπη μορφή της μεταπτυχιακής εργασίας.

Η προβλεπόμενη βεβαίωση χορηγείται μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των στοιχείων των εντύπων καθώς και της πληρότητας των υποβληθέντων αρχείων. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να έχουν ήδη συμπληρωμένα τα απαιτούμενα έγγραφα ΠΡΙΝ από την κατάθεσή τους στο αρμόδιο προσωπικό και να προσέρχονται στις προκαθορισμένες ώρες εξυπηρέτησης 10.00-13.00.

Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της ορκωμοσίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1048/14.1.2003 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για την εκπρόθεσμη υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, για την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Τα πλήρη κείμενα των διατριβών δίνονται με ανοικτές άδειες creative commons (προεπιλεγμένη άδεια by-nc-sa). 

Για την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής και την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Το  ‘Έγγραφο παράδοσης διδακτορικής διατριβής’ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένο από τη γραμματεία ΠΡΙΝ την παράδοση του στη βιβλιοθήκη
 2. Ένα cd-rom με :
  1. το πλήρες κείμενο της εργασίας σε ένα και μοναδικό αρχείο σε μορφή pdf,
  2. ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική)
  3. συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το αρχείο 'Στοιχεία διδακτορικής διατριβήςσε μορφή .doc ή .docx
 3. Αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής.

Αναλυτικά :

 1. Εκτύπωση και συμπλήρωση του εντύπου ‘Έγγραφο παράδοσης διδακτορικής διατριβής’ από τον/την υποψήφιο/α και υποχρεωτική υπογραφή του από τη Γραμματεία του Τμήματός του/της πριν την παράδοση/κατάθεση του στη Βιβλιοθήκη. 
 2. Παράδοση από τον/την υποψήφιο/α ενός (1) cd-rom που θα περιλαμβάνει:
  1. ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf , που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο). Το κείμενο πρέπει να είναι ελεγμένο ώστε να εμφανίζονται ορθά οι ειδικές γραμματοσειρές, οι μαθηματικοί τύποι ή τα τυχόν σχεδιαγράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το αρχείο .pdf δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο. Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα. Το όνομα του pdf αρχείου θα πρέπει να περιέχει το όνομα του/της συγγραφέα/έως με αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες.
  2. ένα δεύτερο αρχείο μορφής .doc, με την ελληνική και αγγλική περίληψη αντίστοιχα σε μια ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), δακτυλογραφημένη σε πεζούς χαρακτήρες (όχι κεφαλαίους σύμφωνα με το παράδειγμα περίληψης και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Οι περιλήψεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις.
  3. ένα τρίτο αρχείο με το έντυπο ‘Στοιχεία διδακτορικής διατριβής’, συμπληρωμένο με πεζούς χαρακτήρες (μικρά γράμματα) χωρίς παραγράφους σύμφωνα με το παράδειγμα.
 3. Η διδακτορική διατριβή σε έντυπη μορφή.

Η προβλεπόμενη βεβαίωση χορηγείται μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των στοιχείων των εντύπων καθώς και της πληρότητας των υποβληθέντων αρχείων. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να έχουν ήδη συμπληρωμένα τα απαιτούμενα έγγραφα ΠΡΙΝ από την κατάθεσή τους στο αρμόδιο προσωπικό και να προσέρχονται στις προκαθορισμένες ώρες εξυπηρέτησης 10.00-13.00.

Επικοινωνία : 

Υπηρεσία υποβολής μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

Τηλέφωνο: 

2310 995379, 995338, 995333, 994210

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, Παλιό κτίριο

Σχετικά έντυπα: