Γράφω εργασία: Συνδετικές λέξεις

Κατά την ανάπτυξη των επιχειρημάτων σας μπορείτε να χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συνδετικές λέξεις, προκειμένου το κείμενό σας να παρουσιάζει συνοχή στην παρουσίαση των επιχειρημάτων σας.

Συνδετικές - Διαρθρωτικές λέξεις

Αιτίαεπειδή, γιατί, διότι, εφόσον, γι’ αυτό, για το λόγο αυτό, μιας και, λόγω του ότι, εξαιτίας, χάρη σε, καθώς, απόρροια/απότοκο/αποτέλεσμα αυτού του πράγματος/γεγονότος είναι…, η επίπτωση είναι…, η αιτία/ο λόγος/η εξήγηση είναι
Αντίθεσηεξάλλου, εντούτοις, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, αντίθετα, ενάντια, αλλά, παρ΄ όλα αυτά, μολονότι, ειδάλλως, όχι μόνο…αλλά και, όχι μόνο δεν…αλλά, στον αντίποδα,
Έμφασηπράγματι, βέβαια, όντως, είναι αλήθεια ότι, αδιαμφισβήτητα, αξίζει να σημειωθεί/επισημανθεί…, ιδιαίτερα, αξιοσημείωτο είναι…, ιδιαίτερα σημαντικό είναι,
Επεξήγησηδηλαδή, ειδικά, ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μια ερμηνεία είναι ότι, με άλλα λόγια, πιο συγκεκριμένα, για την ακρίβεια
Παράδειγμαπ.χ., λόγου χάρη, λ.χ., για παράδειγμα, όπως, καθώς
Πρόσθεση-Συμπλήρωσηεπίσης, επιπλέον, επιπρόσθετα, ακόμη, συμπληρωματικά, πέρα από αυτό
ΠροϋπόθεσηΑν, υπό τον όρο να, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση να,
Συμπέρασμαλοιπόν, επομένως, ώστε, άρα, έτσι, συνεπώς, κατά συνέπεια, συμπερασματικά, εν κατακλείδι, το αποτέλεσμα είναι, ανακεφαλαιώνοντας, χάρη σε αυτό, συνοψίζοντας, αποδεικνύεται ότι
Χρονική ακολουθίακαταρχάς (και όχι καταρχήν), αρχικά, μετά, ύστερα, αργότερα, πριν από, όταν, αφού, αφότου, από τότε που, προηγουμένως, ακολούθως, στη συνέχεια, κατόπιν, από τη στιγμή που, εν τω μεταξύ,

Οι λέξεις του παραπάνω πίνακα εντοπίστηκαν στις παρακάτω ιστοσελίδες: