Δείκτες αξιολόγησης περιοδικών & ερευνητικής δραστηριότητας

Αντίκτυπος περιοδικών

Υπάρχουν πολλοί δείκτες αξιολόγησης της απήχησης ενός περιοδικού. Οι πιο γνωστοί είναι:

Ορισμούς και οδηγίες για τη χρήση των παραπάνω εργαλείων θα βρείτε στον οδηγό "Δείκτες αξιολόγησης περιοδικών & ερευνητικής δραστηριότητας". 

Εύρεση αναφορών και h - index

Η εύρεση αναφορών και του δείκτη h-index μπορεί να γίνει με τα παρακάτω εργαλεία:

Ορισμούς και οδηγίες για τη χρήση των παραπάνω εργαλείων θα βρείτε στον οδηγό "Δείκτες αξιολόγησης περιοδικών & ερευνητικής δραστηριότητας".