Υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών: Διδακτορικές διατριβές

Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της ορκωμοσίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1048/14.1.2003 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για την εκπρόθεσμη υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, για την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Τα πλήρη κείμενα των διατριβών δίνονται με ανοικτές άδειες Creative Commons (προεπιλεγμένη άδεια by-nc-sa). 

Για την ηλεκτρονική κατάθεση της διδακτορικής διατριβής και την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη απαιτείται να σταλούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (μέσω του πανεπιστημιακού τους email) τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά:

 1. το  ‘Έγγραφο παράδοσης διδακτορικής διατριβής’ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένο από τη γραμματεία ΠΡΙΝ την παράδοση του στη βιβλιοθήκη
 2. ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο).
  - Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα.
  - Το pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο.
  - ΠΡΙΝ την υποβολή του pdf στην υπηρεσία μας κάντε έναν έλεγχο αντιγράφοντας τμήμα του κειμένου από το pdf σε οποιοδήποτε γνωστό κειμενογράφο (word, σημειωματάριο). Ελέγξτε αν εμφανίζεται σωστά (κείμενο, γραμματοσειρές, μαθηματικοί τύποι, σχεδιαγράμματα). Αν δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου μετατροπή της εργασίας σας σε pdf αλλάζοντας τις ρυθμίσεις. 
 3. ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική)
 4. συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το το αρχείο "Στοιχεία διδακτορικής διατριβής" σε μορφή .doc η .docx. 
 5. η παράδοση των διδακτορικών διατριβών σε έντυπη μορφή γίνεται την ημέρα που αποστέλλονται και τα ηλεκτρονικά αρχεία, στην Κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, δίπλα στο φωτοτυπικό κέντρο ΑΠΘ, καθημερινά 09.00-13.00 μετά από επικοινωνία στο 2310 995379

Φόρμα ραντεβού για την παράδοση του έντυπου αντιτύπου

Η προβλεπόμενη βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των στοιχείων των εντύπων καθώς και της πληρότητας των υποβληθέντων αρχείων.