Υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών ερευνών

Η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10580/3-11-06 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για την εκπρόθεσμη υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, για την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Τα πλήρη κείμενα των διατριβών δίνονται με ανοικτές άδειες Creative Commons (προεπιλεγμένη άδεια by-nc-sa)" 

Για την ηλεκτρονική κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας και την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη απαιτείται να σταλούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (αποκλειστικά μέσω του πανεπιστημιακού τους email) τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά:

 1. Το ‘Έγγραφο παράδοσης μεταπτυχιακής εργασίας’ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αποκλειστικά από τον/την υποψήφιο/α και υποχρεωτική σφραγίδα από τη Γραμματεία του Τμήματός του/της πριν την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη.
 2. ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο).
  - Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα.
  - Το pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο.
  - ΠΡΙΝ την υποβολή του pdf στην υπηρεσία μας κάντε έναν έλεγχο αντιγράφοντας τμήμα του κειμένου από το pdf σε οποιοδήποτε γνωστό κειμενογράφο (word, σημειωματάριο). Ελέγξτε αν εμφανίζεται σωστά (κείμενο, γραμματοσειρές, μαθηματικοί τύποι, σχεδιαγράμματα). Αν δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου μετατροπή της εργασίας σας σε pdf αλλάζοντας τις ρυθμίσεις. 
 3. ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική) αντίστοιχα σε ΜΙΑ ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), δακτυλογραφημένη πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα περίληψης) και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Η κάθε περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις.
 4. συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το αρχείο 'Στοιχεία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας' σε μορφή .doc ή .docx συμπληρωμένο με πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα).

Η προβλεπόμενη βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των στοιχείων των εντύπων καθώς και της πληρότητας των υποβληθέντων αρχείων. 

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ ΔΕΝ παραλαμβάνει την έντυπη μορφή της μεταπτυχιακής εργασίας.

 

Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της ορκωμοσίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1048/14.1.2003 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για την εκπρόθεσμη υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, για την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Τα πλήρη κείμενα των διατριβών δίνονται με ανοικτές άδειες Creative Commons (προεπιλεγμένη άδεια by-nc-sa). 

Για την ηλεκτρονική κατάθεση της διδακτορικής διατριβής και την παραλαβή σχετικής βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη απαιτείται να σταλούν από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (μέσω του πανεπιστημιακού τους email) τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά:

 1. το  ‘Έγγραφο παράδοσης διδακτορικής διατριβής’ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο και υπογεγραμμένο από τη γραμματεία ΠΡΙΝ την παράδοση του στη βιβλιοθήκη
 2. ένα ενιαίο και μοναδικό αρχείο μορφής .pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο).
  - Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα.
  - Το pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο.
  - ΠΡΙΝ την υποβολή του pdf στην υπηρεσία μας κάντε έναν έλεγχο αντιγράφοντας τμήμα του κειμένου από το pdf σε οποιοδήποτε γνωστό κειμενογράφο (word, σημειωματάριο). Ελέγξτε αν εμφανίζεται σωστά (κείμενο, γραμματοσειρές, μαθηματικοί τύποι, σχεδιαγράμματα). Αν δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου μετατροπή της εργασίας σας σε pdf αλλάζοντας τις ρυθμίσεις. 
 3. ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική)
 4. συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το το αρχείο "Στοιχεία διδακτορικής διατριβής" σε μορφή .doc η .docx.

H παράδοση των διδακτορικών διατριβών σε έντυπη μορφή γίνεται την ημέρα που αποστέλλονται και τα ηλεκτρονικά αρχεία, στην Κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, δίπλα στο φωτοτυπικό κέντρο ΑΠΘ, καθημερινά 09.00-13.00 συμπληρώνοντας τη φόρμα ραντεβού για την παράδοση του έντυπου αντιτύπου.

Η παράδοση της έντυπης διδακτορικής διατριβής γίνεται αποκλειστικά στην είσοδο της βιβλιοθήκης στον αρμόδιο υπάλληλο μετά από επικοινωνία στο τηλέφωνο 2310995379

Η προβλεπόμενη βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μετά τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων και αφού πραγματοποιηθεί η κατάθεση του εντύπου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

 

 

Η κατάθεση των Μεταδιδακτορικών  σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι προαιρετική.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες χρειάζεται να στέλνουν στο e-mail της υπηρεσίας dissertations@lib.auth.gr τα παρακάτω έγγραφα:
1. Το ‘Έγγραφο παράδοσης μεταδιδακτορικής εργασίας’ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο υποχρεωτικά  από τους/τις  μεταδιδάκτορες, ερευνητές/τριες  και από  τη Γραμματεία του Τμήματός του/της πριν την κατάθεση  στη Βιβλιοθήκη.
2.  ένα  αρχείο μορφής .pdf, που θα περιέχει ολόκληρη την εργασία (μαζί με το εξώφυλλο).

 • Το pdf θα πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο τμήμα.
 • Το pdf αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 MB και να μην είναι κλειδωμένο.
 • ΠΡΙΝ την υποβολή του pdf στην υπηρεσία μας κάντε έναν έλεγχο αντιγράφοντας τμήμα του κειμένου από το pdf σε οποιοδήποτε γνωστό κειμενογράφο (word, σημειωματάριο). Ελέγξτε αν εμφανίζεται σωστά (κείμενο, γραμματοσειρές, μαθηματικοί τύποι, σχεδιαγράμματα). Αν δεν εμφανίζεται σωστά, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου μετατροπή της εργασίας σας σε pdf αλλάζοντας τις ρυθμίσεις.

3. ένα ξεχωριστό αρχείο (.doc ή .docx) με την περίληψη (ελληνική-αγγλική) αντίστοιχα σε ΜΙΑ ενιαία παράγραφο (χωρίς άλλες παραγράφους), δακτυλογραφημένη πεζούς χαρακτήρες και κεφαλαίους όπου χρειάζεται (αυστηρά σύμφωνα με το παράδειγμα περίληψης) και χωρίς μαθηματικούς τύπους ή πολυτονικούς χαρακτήρες. Η κάθε περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις.
4. συμπληρωμένο ηλεκτρονικά το αρχείο 'Στοιχεία μεταδιδακτορικής εργασίας' σε μορφή .doc ή .docx συμπληρωμένο με πεζούς  και κεφαλαίους χαρακτήρες  όπου χρειάζεται

Επικοινωνία : 

Υποβολή Μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, Διδακτορικών διατριβών και Μεταδιδακτορικών ερευνών

Τηλέφωνο: 

2310 995379, 995338, 994210

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, Παλιό κτίριο

Σχετικά έντυπα: