Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής ΒΚΠ-ΑΠΘ) αναγνωρίζει την σημαντικότητα της προστασίας των πληροφοριακών/προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού τόπου της και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων.

1. Η ΒΚΠ-ΑΠΘ δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.

2.  Η ΒΚΠ-ΑΠΘ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (Κατάλογος - OPAC, IKEE, Προθήκη, Συνεδριοθήκη, Ηλεκτρονικά μαθήματα,  "Ρωτήστε μας", Διαδανεισμός βιβλίων και άρθρων).  Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στο διαδικτυακό τόπο της ΒΚΠ-ΑΠΘ εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον χρήστη υπηρεσία.  Παρακάτω αναφέρονται οι υπηρεσίες και τα στοιχεία των χρηστών που απαιτούνται για κάθε υπηρεσία:

  • Κατάλογος: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση, ιδιότητα, αριθμός ακαδ. ταυτότητας, τμήμα
  • Ρωτήστε μας: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ιδιότητα , σχολή
  • Ηλεκτρονικά μαθήματα: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, τμήμα, βαθμίδα
  • Προθήκη: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, τμήμα, βαθμίδα
  • Συνεδριοθήκη: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, τμήμα, βαθμίδα
  • Αίτηση οργάνωσης σεμιναρίων: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, τμήμα
  • Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάρια: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, τμήμα
  • ΙΚΕΕ: Ονοματεπώνυμο (με Ελληνικούς και Λατινικούς Χαρακτήρες, όπως είναι καταχωρημένο στην ΠΥΚΑ του ΑΠΘ), Σχολή/τμήμα, Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου (ΑΠΜ), email

Η ΒΚΠ-ΑΠΘ συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του ιδρύματος όπως το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη ΜΟΔΙΠ καθώς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) για την βελτίωση στην παροχή καθώς και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.

3.  Η ΒΚΠ-ΑΠΘ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρειών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για στατιστικούς και λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών-πληροφοριών.  Οι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν την συγκατάθεση τους στην ΒΚΠ-ΑΠΘ να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για τους ανωτέρω σκοπούς

4. Η ΒΚΠ-ΑΠΘ θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει, τα οποία θα έρθουν εις γνώση του από τις υποβληθείσες αιτήσεις και πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του της σχέσης με αυτούς.

5.  Η ΒΚΠ-ΑΠΘ  λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας

6.  Η ΒΚΠ-ΑΠΘ δεσμεύεται ότι δε θα ανακοινώνει/διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει σε τρίτο/ους, άνευ συγκαταθέσεώς του(ς), εκτός εάν τούτο υπαγορεύεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997, πριν από την ανακοίνωση/διαβίβαση σε τρίτο/ους.

7.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

8.  Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ομάδα δικτυακού τόπου της ΒΚΠ-ΑΠΘ, libraryweb@lib.auth.gr, 2310 991603)

9.  Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ΒΚΠ-ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών της ΒΚΠ-ΑΠΘ  παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχή χρήσης του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

10.  Η ΒΚΠ-ΑΠΘ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών του σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές

11.  Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της δικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ-ΑΠΘ σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η ΒΚΠ-ΑΠΘ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

12.  Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον χρήστη σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η ΒΚΠ-ΑΠΘ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ευθύνη του χρήστη να μελετά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.