ΕΣΠΑ - Ψηφιακή Σύγκλιση

Το έργο «Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» εντάχθηκε  στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013, Ε.Π Μακεδονίας – Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας  «04-Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 
Στόχοι του έργου: Βασικοί  στόχοι του έργου ήταν η ψηφιοποίηση σπάνιου υλικού από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ προς υποστήριξη και ανάδειξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται εντός του ΑΠΘ καθώς και η προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου της ΒΚΠ στην ευρύτερη κοινωνία. Επίσης η βελτίωση υφισταμένων υπηρεσιών της ΒΚΠ και η δημιουργία νέων για τη διευκόλυνση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο.

Επιτροπή Υλοποίησης του Έργου:

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας.

Υπεύθυνη Υλοποίησης: Κλωντίνη Ξενίδου – Δέρβου, βιβλιοθηκονόμος, ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

Τεχνικός Υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Χατζηαντωνίου, Φυσικός, ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

Ομάδα Έργου: Το έργο υλοποιήθηκε από 38 συνεργάτες - εργαζόμενους στο ΑΠΘ. Τα μέλη της ΒΚΠ που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου παρουσιάζονται εδώ

 

Βιβλιοθήκη: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Χρηματοδότηση: 

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 960.000 ευρώ.

Χρονική διάρκεια: 

Το έργο υλοποιήθηκε τη χρονική περίοδο από 11/11/2011 έως 31/10/2015.

Αντικείμενο εργασίας: 

Υποέργο 1: Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση σπάνιων βιβλίων και ελληνικών περιοδικών  (έκδοσης προ του 1920) και άμεση ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο.
  • Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού ψηφιοποιήθηκαν ~ 873000 σελίδες βιβλίων και ~ 215000 σελίδες περιοδικών, εφημερίδων και ημερολογίων.Τα  ψηφιοποιημένα τεκμήρια ( αναλυτικά οι τίτλοι περιοδικών και οι τίτλοι βιβλίων που ψηφιοποιήθηκαν) είναι τοποθετημένα ανά κατηγορία στις αντίστοιχες συλλογές της Ψηφιοθήκης και συγκεντρωτικά βρίσκονται εδώ.
Υποέργο 2: Μετάπτωση από το χρησιμοποιούμενο εμπορικό λογισμικό συστήματος βιβλιοθήκης (Horizon) σε νέο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου υποέργου ήταν η βελτίωση της υπηρεσίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθήκης με αυξημένη λειτουργικότητα για χρήστες και προσωπικό και η μείωση του κόστους λειτουργίας.
  • Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού υπήρξε πλήρης μετάπτωση του εμπορικού προγράμματος Horizon στο λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ KOHA (με ελεγχομένη πρόσβαση). Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμος για το κοινό μέσω της ενιαίας μηχανής αναζήτησης, υπηρεσία που βασίζεται σε λογισμικό ανοικτής πρόσβασης και υλοποιήθηκε στο υποέργο 3.
Υποέργο 3: Δημιουργία «εταιρικής ταυτότητας» της βιβλιοθήκης. Ανασχεδιασμός και ενιαία παρουσίαση των διαδικτυακών υπηρεσιών και δημιουργία νέων εργαλείων αναζήτησης. Σκοπιμότητα: Βελτίωση των διαδικτυακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
  • Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού δημιουργήθηκαν γραφιστικά λογότυπα ενιαίας οπτικής ταυτότητας της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της, ανασχεδιάστηκε ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ του ΑΠΘ και δημιουργήθηκαν εργαλεία ενιαίας αναζήτησης στις βιβλιογραφικές πηγές.
Υποέργο 4: Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση των υπηρεσιών σε virtual servers.  Σκοπιμότητα: Τεχνολογική υποστήριξη υπηρεσιών. Μείωση κόστους λειτουργίας.
  • Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα συστοιχιών δίσκων και παρελκόμενα) και μεταφέρθηκαν οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΒΚΠ σε εικονικούς εξυπηρετητές (virtual servers)  που φιλοξενούνται σε κεντρικές υποδομές του Ιδρυμάτος. 
Υποέργο 5: Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ. (Υλοποίηση με ίδια μέσα). Σκοπιμότητα: Ανάδειξη της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ.
Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού αναπτύχθηκαν ή/και βελτιώθηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες της ΒΚΠ:
  • ΠΡΟΘΗΚΗ” . Υπηρεσία που υποστηρίζει την πλήρη έκδοση, διαχείριση και διάθεση ηλεκτρονικών, ακαδημαϊκών περιοδικών που εκδίδονται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ. Η υπηρεσία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OJS.
  • ΣΥΝΕΔΡΙΟΘΗΚΗ”. Υπηρεσία  υποστήριξης, καταχώρησης και διαχείρισης των συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εντός του ΑΠΘ. Η υπηρεσία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OCS.
  • Ιδρυματικό Καταθετήριο των Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) του ΑΠΘ.  Στόχος του  ΙΚΕΕ είναι η παρουσίαση και προβολή όλου του ερευνητικού έργου που παράγεται εντός του ΑΠΘ. Η υπηρεσία βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα invenio.
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών των νέων υπηρεσιών της ΒΚΠ. Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης στο νέο πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης (KOHA), στην “ΠΡΟΘΗΚΗ”, στην “ΣΥΝΕΔΡΙΟΘΗΚΗ” και ενημερώθηκε η πανεπιστημιακή κοινότητα στις νέες υπηρεσίες της ΒΚΠ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

Σχετικά έγγραφα: 

Λογότυπο: 

Λογότυπα ΕΣΠΑ, ΕΕ, Ψηφιακή Ελλάδα