Συχνές ερωτήσεις


Η υπηρεσία ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin δε διατίθεται για χρήση από φοιτητές.
Οι φοιτητές μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν το Plagiarisma.net, έναν online μηχανισμό ανίχνευσης λογοκλοπής που αντιπαραβάλλει το κείμενο που αναρτάται σε αυτό με κείμενα από το Διαδίκτυο, το Google Scholar και το Google Books.


Η παρακάτω απόφαση αναιρείται σύμφωνα με την υπ.αρ. 2939/23-2/2017 Συνεδρίαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6ΓΩΒ46Ψ8ΧΒ-Κ6Μ)
Αν είστε φοιτητής του ΕΑΠ, μπορείτε να αποκτήσετε κάρτα δανεισμού της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, Άρθρο 3 Δικαιώματα 3.1 Χρήστες και μέλη.
 
1. επισκεφτείτε τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του ΕΑΠ
2. επιλέξτε το σύνδεσμο "Διαδανεισμός Βιβλίων"
3. στη σελίδα Διαδανεισμός Βιβλίων επιλέξτε στο πεδίο Ίδρυμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4. μεταφορτώστε στον Η/Υ σας τη Φόρμα Διαδανεισμού και συμπληρώστε τα στοιχεία σας
5. αποστείλετε τη συμπηρωμένη φόρμα διαδανεισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  lib@eap.gr
6. στη συνέχεια επικοινωνήστε με το 2310 995390.

Τα μέλη με ισχύουσα κάρτα Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται υλικό από όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Τα δικαιώματα δανεισμού ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και ποικίλλουν ανά κατηγορία μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τη σελίδα 'Δανεισμός, Κάρτα, Κρατήσεις'.
Σελίδες