Αρχείο Κέντρου Μελέτης & Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Αρχείο του Κέντρου Μελέτης & Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρθηκε μετά από ενέργειες της Έδρας Ποντιακών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ στις 4 Φεβρουαρίου 2019. Προηγήθηκε έγκριση της δωρεάς από τη Σύγκλητο ΑΠΘ και σε συμφωνία με το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Βιογραφικά στοιχεία/Ιστορικό: 

Το Κέντρο Μελέτης & Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας δημιουργήθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 

Λειτούργησε έως το 2011 στο πλαίσιο Προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου 1996 μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε., του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Κατά τα χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Μαύρης Θάλασσας ανέπτυξε τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Δημιουργία στη Θεσσαλονίκη της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας
 • Ετήσιες πολιτιστικές δράσεις με την επωνυμία "Εύξεινος Θεσσαλονίκη"
 • Ενίσχυση αρχαιολογικών ανασκαφών
 • Δημιουργία Κέντρων Ελληνικής Παιδείας σε πανεπιστήμια των χωρών του Ευξείνου Πόντου, στα οποία λειτουργούν έδρες Ελληνικών Σπουδών
 • Προγράμματα πολιτισμικής εκπαίδευσης σε σχολεία στα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα
 • Καταγραφή δεδομένων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
 • Προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης ομογενών δασκάλων και σπουδαστών
 • Δημιουργία και ενίσχυση σχολικών και κοινοτικών βιβλιοθηκών
 • Προγράμματα φιλοξενίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και "υιοθεσιών" ελληνικών συλλόγων, φορέων και σχολείων στο πλαίσιο ενεργών δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Υποστήριξη συνεδρίων και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Συμμετοχή σε προγράμματα άλλων φορέων, πανεπιστημίων και ιδρυμάτων