Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ

Περιλαμβάνονται το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ), η Προθήκη και η Συνεδριοθήκη.
Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) και στην ανάπτυξη δύο νέων υπηρεσιών, την ‘Προθήκη’ για τη διαχείριση επιστημονικών εκδόσεων και τη ‘Συνεδριοθήκη’ για τη διαχείριση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.


Λογότυπο ΙΚΕΕ 

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ)

Σκοπός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ) είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και διάδοση σε ψηφιακή μορφή ολόκληρης της ερευνητικής παραγωγής του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Α.Π.Θ. μέσω μιας μόνιμης και σταθερής βάσης δεδομένων, η πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές του ΑΠΘ μέσω ενός ενιαίου προγράμματος διεπαφής (interface), η διεύρυνση της πρόσβασης, χρήσης και επιρροής της ερευνητικής παραγωγής του ΑΠΘ σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.


Λογότυπο Προθήκης 

Προθήκη, διαχείριση επιστημονικών εκδόσεων

Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του.

Λογότυπο Συνεδριοθήκης

Συνεδριοθήκη, διαχείριση ακαδημαϊκών / επιστημονικών εκδηλώσεων

Η υπηρεσία ‘Συνεδριοθήκη’ στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

Επικοινωνία: 

Υποστήριξη υπηρεσίας 'Προθήκη'

Λογότυπο υπηρεσίας Προθήκη

Τηλέφωνο: 

2310 994216

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Υποστήριξη υπηρεσίας 'Συνεδριοθήκη'

Λογότυπο υπηρεσίας Συνεδριοθήκη

Τηλέφωνο: 

2310 994216

Email: 

Πολιτικές: 

Αιτήσεις: 

Σχετικά έντυπα: 

Σχετικοί οδηγοί: