Δανεισμός, Κάρτα, Κρατήσεις

Οι πληροφορίες για την έκδοση κάρτας καταγράφονται ανά ιδιότητα μέλους Βιβλιοθήκης

Καθηγητές ΑΠΘ

Διδάσκοντες (π.χ. Π.Δ/407, ΕΕΔΙΠ)

 • Δικαιολογητικά: Αίτηση, αστυνομική ταυτότητα, βεβαίωση από γραμματεία
 • Ισχύς: 3 έτη. Ανανέωση της κάρτας με επίδειξη βεβαίωσης από τη γραμματεία
 • Χρέωση: καμία
 • Δικαιώματα δανεισμού

Υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές

Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το ΑΠΘ

 • Δικαιολογητικά: Αίτηση, πιστοποιητικό που να αποδεικνύει υπαλληλική ιδιότητα, μικρή φωτογραφία
 • Ισχύς: 3 έτη. Ανανέωση με επίδειξη πιστοποιητικού που να αποδεικνύει υπαλληλική ιδιότητα
 • Χρέωση: καμία
 • Δικαιώματα δανεισμού

Εξωτερικοί χρήστες

 • Δικαιολογητικά: Αίτηση, αστυνομική ταυτότητα, μικρή φωτογραφία
 • Ισχύς/χρέωση: 3 μήνες / 20 €. Ανανέωση με καταβολή σχετικού αντιτίμου
 • Ισχύς/χρέωση: 6 μήνες / 30 €. Ανανέωση με καταβολή σχετικού αντιτίμου
 • Ισχύς/χρέωση: 1 έτος / 50 €. Ανανέωση με καταβολή σχετικού αντιτίμου
 • Δικαιώματα δανεισμού

Εξωτερικοί χρήστες - Μέλη ΔΕΠ και φοιτητές άλλων ιδρυμάτων (δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα Ελλάδος και ανοικτό πανεπιστήμιο Ελλάδος και Κύπρου)

Η προηγούμενη απόφαση για τους φοιτητές του ΕΑΠ αναιρείται με βάση την ​υπ.αρ. 2939/23-2/2017 Συνεδρίαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 6ΓΩΒ46Ψ8ΧΒ-Κ6Μ

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (Κεντρική, Θεματικές, Περιφερειακές) με ισχύουσα κάρτα βιβλιοθήκης. Τα δικαιώματα δανεισμού και ανανέωσης διάρκειας δανεισμού είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα χρηστών (βλ. σχετικά Κανονισμός λειτουργίας, άρθρο 4.2. Όροι του δανεισμού και ανανεώσεις).
Σημειώνεται ότι δεν είναι όλα τα βιβλία δανειζόμενα. Για παράδειγμα πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κ.ά.), διδακτορικές διατριβές, βιβλία σε κλειστές συλλογές, κ.ά. δε δανείζονται. Ακόμα η περίοδος δανεισμού για τα δανειζόμενα βιβλία ποικίλλει ανάλογα με τη συλλογή στην οποία αυτά ανήκουν (Κύρια συλλογή, συλλογή περιορισμένου δανεισμού, συλλογή Εύδοξος, κ.ά.).

Πρόστιμα
Χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται αν το υλικό που δανείστηκε επιστραφεί μετά την ημερομηνία που είχε οριστεί από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν χρηματικό πρόστιμο ανάλογο της καθυστέρησης. Το τρέχον πρόστιμο €0,30/ανά ημέρα καθυστέρησης (αναλυτικά στον Κανονισμό λειτουργίας, άρθρο 4.3. Πρόστιμα).

Κράτηση υλικού
Προσφέρεται η δυνατότητα κράτησης ενός βιβλίου, όταν αυτό είναι δανεισμένο, και ενημέρωσης του αιτούντα για την επιστροφή του στη Βιβλιοθήκη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία κράτησης υλικού στο άρθρο 4.2. (παράγραφοι 4.2.3 και 4.2.4) του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Πολιτικές: 

Αιτήσεις: